De kerkenraad bestaat uit voorzitter, wijkouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters, predikant. De kerkenraad komt 2 maandelijks bij elkaar en zo nodig vaker. De vergadering is vrij om door gemeenteleden bezocht te worden.

De kerkelijke gemeente is verdeeld in 5 wijken met in elke wijk een team. De taken van de wijkouderlingen zijn:

  • ouderling van dienst bij kerkdiensten
  • pastoraat door middel van huisbezoeken
  • coördineert wijkteam (wijkouderling, wijkdiaken, pastoraal medewerker, wijkbezoeker)