Van de kerk van Biggekerke is bekend dat deze gesticht is voor 1247 als dochterkerk van de Westmonsterkerk in Middelburg. Tot 1453 waren er zelfs twee pastoorsplaatsen aan verbonden. Ten tijde van de Hervorming heeft het ook hier flink huis gehouden. De toenmalige pastoor Bernard Donder was overtuigd Calvinist en zweert in 1566 de Roomse kerk af Hij preekt sindsdien ook in Biggekerke de Hervorming, iets wat hij met gevangenschap moest bekopen. Na nog enkele malen vrijgekomen en weer gevangen genomen te zijn, vlucht hij naar Engeland of Duitsland. Hierna breekt een periode aan waarin men slechts in het geheim en in kleine getale kan samen komen, bij iemand aan huis. Maar dan, wanneer Middelburg zich loyaal verklaart aan Oranje, kan de Hervorming zich ontwikkelen. Er was toen nog het probleem, dat er te weinig voorgangers waren maar in 1583 werd door de classis Walcheren de eerste predikant aan Biggekerke toegewezen, ds. J. van Aecken.  
  In het begin van de 17e eeuw werd tweemaal dienst gehouden, behalve tijdens een aantal maanden van de winter (de dagen waren dan te kort om na de dienst het vee nog te kunnen verzorgen) en tijdens de oogst (dan werkte men ook op zondag). Door de Afscheiding is de kerk een deel van haar leden verloren, in 1835 waren er 197 lidmaten. In 1871 werd de middagdienst afgeschaft omdat het kerkbezoek sterk was afgenomen. Het gaat zelfs zo slecht, dat men besluit de ambachtsheer om een bijdarge te vragen voor het predikantstractement. Men praat ook over een combinatie met Meliskerke maar dat wordt door de mannelijke lidmaten weggestemd (vrouwen hadden toen nog geen zeggenschap). In 1922 komt deze optie weer ter tafel, ditmaal omdat Meliskerke in de problemen zit. Ook nu zijn de bezwaren legio en één daarvan is, dat de inmiddels weer ingevoerde middagdienst zou komen te vervallen. Dit zou de mensen maar verleiden om naar Valkenisse te trekken, wat in die tijd al een centrum van ontspanning was. De tweede wereldoorlog brengt meer saamhorigheid maar ook problemen. De kerk is een tijdje gevorderd geweest door de bezetter, heeft vluchtelingen gehuisvest en er is zelfs school in gehouden.
  Sinds 1958 worden ook vrouwen toegelaten in het ambt en komt er een nauwere samenwerking met Meliskerke tot stand. Sinds 1965 wordt dit een zogenaamde combinatiegemeente en in 1970 wordt er toenadering gezocht tot de gereformeerde kerk, die ook in Meliskerke is gevestigd. De jaren daarna staan in het teken van steeds verdere samenwerking, kerstnachtdiensten voor iedereen op het eigen dorp en later enkele malen per jaar gezamenlijk een zondagsdienst. Dit alles heeft geresulteerd in de Samen op Weg federatie Biggekerke/Meliskerke in 1998 en uiteindelijk in de PKN-gemeente Biggekerke/Meliskerke.